Salgs- og leveringsbetingelser

Download som PDF

Gyldighed

Disse forretningsbetingelser er gældende fra 01.12.2022, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale enhver rådgivning ydet af Bygge Info ApS, cvr.nr. 42 84 84 33, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, efter denne dato.

Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne. Bygge Infos til enhver tid opdaterede forretningsbetingelser findes på Bygge Infos hjemmeside: https://bygge.info/betingelser.

Bygge Infos ydelser

Bygge Infos tilbud omfatter kun de ydelser, der er angivet i tilbuddet. Ydelser, der ikke er angivet i tilbuddet, afregnes som ekstraarbejde efter medgået tid eller i henhold til nærmere aftale mellem Bygge Info og klienten.

Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Bygge Info udfører opgaven i overensstemmelse med tilbuddet/aftalen, god rådgivningsskik og kundens anvisninger.

Ændringer til tilbuddet/aftalen skal laves skriftligt.

Bygge Info er ikke bemyndiget til at træffe beslutninger uden sin kundes godkendelse.

Reklamation

Hvis Bygge Infos ydelse er mangelfuld og/eller kunden finder, at Bygge Info på anden vis har pådraget sig et erstatningsansvar, skal kunden skriftligt give Bygge Info meddelelse herpå. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter, at manglerne eller Bygge Infos mulige erstatningsansvar er eller burde være opdaget af kunden.

Kundens krav mod Bygge Info som følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter afslutningen af opgaven. Krav, der er fremsat for sent, er mistet.

Ansvar og forsikring

Bygge Info er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Bygge Info er dog ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Bygge Info har tegnet sædvanlig professionel ansvarsforsikring ved Tryg til dækning af erstatningsansvar for formuetab påført kunden eller tredjemand.

Bygge Infos ansvar er begrænset til 2,5 mio. kr., medmindre andet er aftalt.

Bygge Info er alene ansvarlig for sine ydelser i forholdet mellem kunden og Bygge Info, og Bygge Infos ansvar er undergivet de begrænsninger, der fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Et direkte mangelkrav fra en eventuel kontraktpart til kunden er dermed tillige undergivet de begrænsninger, der følger af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Honorar og betalingsbetingelser

Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.

Er der ikke i tilbuddet fastsat en honorarform for opgavens løsning, afregner Bygge Info efter medgået tid til en timepris på 1000 kr. ekskl. moms.

Alle udlæg til transport, kost og logi osv. viderefaktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse med tillæg af moms. Større kopierings- og produktionsopgaver samt eksterne forsendelsesomkostninger faktureres udover honoraret.

Betalingsfristen for afregning af fakturaer er som udgangspunkt otte (8) dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilskrives renter i henhold til renteloven.

Hvis kunden ikke har betalt et forfaldent beløb ved betalingsfristens udløb, kan Bygge Info efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse sine arbejder.

Bygge Info kan desuden straks standse sine arbejder, hvis kunden erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis kundens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at betale for Bygge Infos ydelser.

Ophævelse

Kunden kan efter skriftligt påkrav hæve aftalen med Bygge Info, a) hvis Bygge Info gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller b) hvis Bygge Info gør sig skyldig i en sådan adfærd, at Bygge Info ikke med rimelighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for kunden.

Bygge Info kan efter skriftligt påkrav hæve aftalen, a) hvis kunden gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, herunder uberettiget foretager et tilbagehold, eller b) hvis kunden i øvrigt gør sig skyldig i en sådan adfærd, at det ikke med rimelighed kan fordres, at Bygge Info fortsætter sit hverv.

Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

Tvister

Bygge Infos rådgivning og disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

Såfremt der skulle opstå en situation, hvor kunden er utilfreds med den rådgivning, der er leveret eller honoraret herfor, opfordres kunden til at kontakte Bygge Info for at søge at løse uoverensstemmelser i mindelighed.

Tvister mellem Bygge Info og kunden skal i det hele følge proceduren hjemlet i ABR 18, kapitel J.

Førend retslige skridt kan tages, skal parterne således have forsøgt tvisten afklaret ved forhandling, jf. reglerne i ABR 18 § 59, stk. 1-3.

Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter ABR 18 § 59 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.

Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsnævnet i overensstemmelse med reglerne i ABR 18 § 63, stk. 3-8.

En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter ABR 18 § 59 er afsluttet.

En voldgiftssag kan desuden ikke anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, mægling eller hurtig afgørelse angående samme tvist.

Scroll to Top